Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

Skupština udruženja

a) U skupštinu Udruženja na mandatno razdoblje 2018. - 2022. se imenuju:

Valencia Klarić (predsjednica) Dario Barolin Kristina Flegar Rabar Safet Hasić
Zoran Kalčić (potpredsjednik) Dragana Lakošeljac Marijana Kordić Sandro Krajcer
Aldo Ukanović Duško Perčulija Marko Marinac Tanja Kocijančić
Alen Sinožić Emil Beaković Martin Fabris Vili Čuš
Ana Jajčević Ereiz Igor Velenik Nada Kovačević Viliam Radessich
Antonija Bošnjak Ivan Stanić Robert Momić  

 

 Izvod iz statuta:

Članak 16. 

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja.
Skupština ima 23 člana.
U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja.
Sastav Skupštine, postupak i način izbora članova Skupštine uređuje se Odlukom o raspisivanju izbora.
Izbor predstavnika u Skupštinu vrše cehovi Udruženja, vodeći računa o teritorijalnoj, strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.
U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje tijela Udruženja moraju se provesti 45 dana prije isteka mandata Skupštine POK-a, a najkasnije do15. listopada.

Članak 17. 

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine, s pravom ponovnog izbora.
Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:

- ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo,
- nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.
- gubitkom statusa člana Udruženja,
- odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
- ostavkom,
- smrću.

Članak 18.

Skupština donosi:

- Statut
- Program rada
- Financijski proračun,
- Odluku o raspisivanju izbora,
- Poslovnik o radu Skupštine,
- Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju
- odluku o izboru i opozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,
- odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

 Skupština odlučuje o:

- prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,
- osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava,
- kupnji i prodaji nekretnina,
- najznačajnijim pitanjima obrtništva,

Skupština imenuje i razrješava:

- Predsjednika Udruženja,
- Potpredsjednika Udruženja,
- članove Upravnog odbora,
- članove Nadzornog odbora.

Članak 19. 

Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje dva puta godišnje.
Sjednicu Skupštine saziva i njome predsjedava Predsjednik Udruženja.
Sjednica Skupštine mora se sazvati i na zahtjev:

Nadzornog odbora
Upravnog odbora
Najmanje 1/3 članova Skupštine
POK-a.

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev pismeno obrazložiti.
U slučaju iz stavka 3. ovog članka, Predsjednik Udruženja je dužan sazvati i održati sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva. 
Ako predsjednik Udruženja ne sazove sjednicu Skupštine  u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora ili pisano ovlašteni predstavnik Upravnog odbora odnosno pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Skupštine u naknadnom roku od 15 dana.

Članak 20. 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.
Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova, a kada odlučuje o Statutu, o raspisivanju izbora, financijskom proračunu, spajanju i osnivanju udruženja obrtnika te kod ponovnog odlučivanja o odlukama obustavljenim na prijedlog Predsjednika Udruženja, Područne komore ili HOK-a, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.
Član Skupštine koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje.
Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom.

Upravni odbor

b ) U upravni odbor imenuju se:

Marko Marinac,
Ceha proizvodnog obrta 
Mariana Kordić,
Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera

Alen Sinožić,
Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika

Zoran Kalčić,
Ceha trgovine
Duško Perčulija,
Ceh graditeljstva, autoprijevoznika i pomorskog prijevoza
Marjan Košeto,
Ceh ribara i poljodjelaca
Valencia Klarić,
pročelnica Ceha frizera
Mladen Vojinović Viliam Radessich

Članovi Upravnog odbora Udruženja obrtnika Poreč u mandatnom razdoblju 2018.-2022. su:

 Izvod iz statuta:

Udruženje ima Upravni odbor. Upravni odbor ima 9 članova. Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog cehova i dva člana po prijedlogu Predsjednika Udruženja. Broj članova Upravnog odbora uvijek mora biti neparan.

 Članak 22. 

U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela bez prava odlučivanja mogu sudjelovati članovi tijela Udruženja, predstavnici cehova kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihovu djelatnost, po potrebi drugi članovi Udruženja, te djelatnici stručne službe.

 Članak 23. 

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati i:

- opozivom,
- nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.,
- gubitkom statusa člana Udruženja,
- odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
- ostavkom,
- smrću.

Skupština može, na prijedlog Predsjednika Udruženja uz suglasnost Upravnog odbora opozvati člana Upravnog odbora u slučaju da on: krši odredbe ovog Statuta, ne provodi odluke tijela Udruženja, odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu Udruženja.

Ako se opozove član Upravnog odbora, Skupština će, na prijedlog ceha ili predsjednika, imenovati novog člana kojem mandat traje do isteka mandata opozvanog člana.

 Članak 24. 

Upravni odbor radi u sjednicama, koje se održavaju prema potrebi. Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava, bez prava odlučivanja, Predsjednik Udruženja. Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati i na zahtjev:

- Nadzornog odbora,
- Najmanje 1/3 članova Upravnog odbora.

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje sjednice Upravnog odbora pisano obrazložiti. U slučaju iz stavka 3. ovog članka, Predsjednik Udruženja je dužan sazvati i održati sjednicu Upravnog odbora najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.
Ako Predsjednik Udruženja ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora i/ili pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Upravnog odbora u naknadnom roku od 15 dana.

 Članak 25. 

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora. Za odluke čija primjena je obustavljena odlukom Predsjednika Udruženja sukladno čl. 37. ovog Statuta, odnosno sukladno ovlastima Predsjednika HOK-a ili Predsjednika područne komore, u ponovnom odlučivanju potrebna je većina glasova svih članova Upravnog odbora. Način rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora. Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

 Članak 26.

Upravni odbor:

- provodi odluke i zaključke Skupštine,
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
- predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
- utvrđuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,
- usklađuje međusobne interese cehova,
- donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,
- predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,
- imenuje i razrješava Tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja,
- odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,
- razmatra potrebe i stavove o načinu provođenja stručnog obrazovanja u obrtništvu,
- imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,
- odlučuje o korištenju pokretnom imovinom Udruženja
- odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
- osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,
- odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s područja radnih odnosa,
- donosi Odluku o iznosima naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela, radna tijela i cehove Udruženja, sukladno Odluci o najvišim iznosima naknade, nagrade, dnevnica i putnih troškova za tijela jedinstvenog komorskog sustava Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore,
- objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,
- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
- donosi Pravilnik o radu cehova,
- rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela Udruženja
Upravni odbor može svoje ovlasti iz stavka 1.ovog članka prenijeti na odbore, komisije ili druga radna tijela iz članka 48. ovog Statuta.

Nadzorni odbor

U Nadzorni odbor Udruženja obrtnika Poreč za mandatno razdoblje 2018-2022 imenovani su:

Marin Paliska
usluge Poreč
Niko Blažanović
usluge Poreč
Alen Sinožić
ugostiteljstvo Vrsar

Izvod iz statuta:

 Članak 27. 

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština na četiri godine. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na svojoj prvoj sjednici.Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora. Mandat članova Nadzornog odbora može prestati i:

- opozivom,
- nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.,
- gubitkom statusa člana Udruženja,
- odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
- ostavkom,
- smrću. 

Članak 28. 

Nadzorni odbor:

1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja,
2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja,
3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza stručnih službi Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja,
4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

 Članak 29. 

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora. 
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Nadzornog odbora, u sazivanju i vođenju sjednica Nadzornog odbora, zamjenjuje ga potpredsjednik.

Članak 30. 

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora, financijskom i materijalnom poslovanju Udruženja najmanje jedanput godišnje kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i završni račun Udruženja.
Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može se prema potrebi koristiti uslugama stručnih službi i djelatnika izvan Udruženja.
Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom kojeg donosi Nadzorni odbor.

Predsjednik i potpredsjednik

d) imenovan je:

Za predsjednicu Udruženja obrtnika

Valencia Klarić

Potpredsjednika Udruženja obrtnika

Zoran Kalčić

 Izvod iz statuta:

Članak 31. 

Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja, a na prijedlog:

- Upravnog odbora
- 1/3 članova Skupštine

Za Predsjednika Udruženja može se kandidirati osoba koja:

- je član Udruženja
- obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina
- je aktivna u tijelima Udruženja najmanje 4 godine
- ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa
- dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

Za Predsjednika Udruženja ne može se kandidirati osoba koja je obnašala tu funkciju ukupno dva (2) mandata uzastopno, računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta. U svrhu kandidiranja za funkciju Predsjednika Udruženja, mandatom se smatra obavljanje funkcije od najmanje 36 mjeseci u jednom mandatnom razdoblju.
Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se uređuje postupak i način izbora Predsjednika Udruženja.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 32. 

Na prijedlog predsjednika Udruženja Skupština imenuje i razrješava potpredsjednika Udruženja iz redova članova Udruženja.

Članak 33. 

Mandat Predsjednika i potpredsjednika traje 4 godine i oni mogu biti ponovo birani.
Predsjednik Udruženja ne može biti član Upravnog ni Nadzornog odbora Udruženja.
Predsjedniku i potpredsjedniku Udruženja mandat može prestati prije roka na koji su imenovani:

1. razrješenjem po Odluci Skupštine,
2. nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.,
3. ostavkom,
4. gubitkom statusa člana Udruženja,
5. odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
6. smrću.

Članak 34. 

Prijedlog za opoziv predsjednika Udruženja može dati:

- Upravni odbor
- 1/3 članova Skupštine.

Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja pobliže se uređuje postupak i način opoziva Predsjednika Udruženja.
Novi prijedlog za opoziv Predsjednika Udruženja o kojem je Skupština odlučivala ne može se pokrenuti unutar roka od 12 mjeseci.

Članak 35. 

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, a odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Predsjednik Udruženja:

1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
2. usklađuje aktivnosti tijela i organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava
3. brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima, zakonom i interesima članova Udruženja,
4. surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim tijelima i institucijama
5. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna I naredbodavac je za njegovo izvođenje
6. obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.
Predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.
Predsjednik Udruženja može svoje ovlasti prenijeti na druge osobe.
Predsjedniku Udruženja  pripada pravo na posebnu novčanu naknadu, po odluci Upravnog odbora Udruženja.

Članak 36. 

Predsjednik Udruženja potpisuje akte koje donosi Skupština, Upravni odbor, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora kao i druge akte, odnosno ugovore u čijem zaključivanju sudjeluje Udruženje.
Predsjednik Udruženja i osobe koje on ovlasti imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Udruženja.

Članak 37. 

Ako Predsjednik utvrdi da je opći ili neki drugi akt, odnosno odluka Skupštine ili nekog drugog tijela Udruženja suprotna zakonu ili ovom Statutu, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.
U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke.
Opći ili neki drugi akt iz stavka 1.ovog članka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju donosi većinom glasova svih članova tog tijela.

Predstavnici u skupštini OKIŽ-a

ZORAN KALČIĆ   ANA BUDIMIR
DARIO BAROLIN  VALENCIA KLARIĆ
ROBERT MIHELKO  ROBERT MOMIĆ

 

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!