Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00
 • Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Obrt se može obavljati i kao sezonski obrt najdulje 6 mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

   

  Paušalno obavljanje samostalne djelatnosti najjeftiniji je način obavljanja djelatnosti za samog poreznog obveznika.

  Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, može dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete: 

  - da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost 

  - da u prethodnom poreznom razdoblju od djelatnosti nije ostvario ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn).


  Prijava u registar poreznih obveznika

  Procedura za podnošenje prijave u registar poreznih obveznika paušalnog oporezivanja je različita. Ista ovisi o tome radi li se o novom obrtniku, koji tek počinje s radom, ili obrtniku koji već obavlja djelatnost.

  Obrtnik koji tek započinje obavljati samostalnu djelatnost dužan je podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika na Obrascu RPO. Prijava se podnosi Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta u roku 8 dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti.

  Međutim, obrtnici koji su dosad dohodak utvrđivali temeljem propisanih poslovnih knjiga, a žele i ispunjavaju uvjete za prelazak na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu i plaćanje paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak, moraju to učiniti najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. U ovom slučaju, obrtnik je obvezan postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak, a Poreznoj upravi dostaviti sljedeće dokumente: 1. prijava u registar poreznih obveznika-Obrazac RPO 2. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka-Obrazac KPI 3. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama-Obrazac TO.

  POTPUNA INFORMACIJA O PAUŠALNOM OBAVLJANJU OBRTA NALAZI SE NA OVOJ POVEZNICI

  U nastavku je pregled Zakona o Paušalnom oporezivanju obrtničke djelatnosti NN 1/17

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Narodne novine" br. 1/17 Na snazi i primjenjuje se od 3. siječnja 2017. osim članka 3. stavka 1. točke 5. koja stupa na snagu 2. siječnja 2018. godine.​  DIO PRVI

  Opća odredba

   Članak 1.

  ​Ovim se Pravilnikom propisuju samostalne djelatnosti obrta iz članka 29. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Zakon) i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 29. stavka 3. Zakona koje se mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. Zakona.​

  Porezni obveznik

  Članak 2.

  (1) Obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu je fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz članka 29. stavka 1. točke 1. Zakona, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 29. stavka 3. Zakona te koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i

  2. da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

  (2) Porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 29. Zakona od koje dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 30. - 35. Zakona, ne može istodobno po osnovi te djelatnosti dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu.

  (3) Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost iz stavka 1. i 7. ovoga članka od koje dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak obvezno utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 30. - 35. Zakona i od koje dohodak i porez na dohodak ne može utvrđivati u paušalnom iznosu prema stavku 1. ovoga članka, obvezan je i dohodak od djelatnosti koji je utvrđivao u paušalnom iznosu početi utvrđivati na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 30. - 35. Zakona i to istodobno s početkom obavljanja nove djelatnosti.

  (4) Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost iz stavka 1. i 7. ovoga članka od koje dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu prema stavku 1. ovoga članka, obavljanje nove djelatnosti smatra se, u smislu ovoga Pravilnika, proširenjem samostalne djelatnosti od koje se utvrđuje dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu.

  (5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Porezna uprava ukinut će doneseno rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona.

  (6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ne donosi se novo rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu odnosno doneseno rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu iz članka 4. ovoga Pravilnika ostaje na snazi.

  (7) Fizičke osobe koje zajednički obavljaju samostalnu djelatnost iz stavka 1. ovoga članka mogu dohodak po toj osnovi utvrđivati u paušalnom iznosu, ako uvjete iz stavka 1. te stavka 3. ovoga članka ispune svi supoduzetnici pojedinačno te ako ukupan primitak od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti nije veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

  (8) Supoduzetnici iz stavka 7. ovoga članka obvezni su sukladno članku 79. stavku 5. Zakona imenovati nositelja zajedničke djelatnosti koji je odgovoran za izvršavanje propisanih obveza koje proizlaze iz zajedničke djelatnosti. Kod Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) koje je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nositeljem se smatra fizička osoba koja je u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava upisana kao nositelj.​

  Utvrđivanje godišnjega paušalnog dohotka

  Članak 3.

  (1) Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost iz članka 1. ovoga Pravilnika i članka 2. stavka 1. i 7. ovoga Pravilnika utvrđuje se:

  1. u iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,

  2. u iznosu 17.250,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 115.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,

  3. u iznosu 22.425,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 149.500,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna

  4. u iznosu 34.500,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 230.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna

  5. u iznosu 45.000,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 300.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

  (2) Godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka jest i godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza.

  (3) Porezno priznati izdaci iz stavka 1. ovoga članka uključuju sve nastale izdatke i iznos izdatka za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja po posebnim propisima.

  (4) U slučaju nastanka porezne obveze (početka obavljanja samostalne djelatnosti) odnosno prestanka porezne obveze (prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ili prestanka uvjeta za utvrđivanje dohotka i poreza na dohodak u paušalnom iznosu) tijekom poreznog razdoblja, godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti i to u korist poreznog obveznika, a dohodovni razred utvrđuje se na način da se od prosječnog primitka ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji primitak množenjem prosječnog primitka s 12 mjeseci. Na isti način paušalni dohodak se utvrđuje i za registrirani sezonski obrt.

  (5) U slučaju privremene obustave obavljanja samostalne djelatnosti koja je prijavljena nadležnom tijelu kod kojega je djelatnost registrirana i nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku određenom propisima o obrtu odnosno samostalnom obavljanju djelatnosti i Zakonom, godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti i to u korist poreznog obveznika, dohodovni razred utvrđuje se na način iz stavka 4. ovoga članka, a porezna se obveza za to razdoblje ne utvrđuje.​

  Utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak

  Članak 4.

  (1) Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem i to primjenom porezne stope iz članka 82. stavka 5. Zakona na godišnji paušalni dohodak utvrđen člankom 3. ovoga Pravilnika.

  (2) Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka povećava se i za prirez porezu na dohodak koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

  (3) Mjesečni paušalni porez na dohodak utvrđuje se na način da se godišnji paušalni porez na dohodak iz stavka 1. ovoga članka podijeli na 12 mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja (kalendarske godine) u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost.

  (4) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka osobito se utvrđuje iznos godišnjeg paušalnog dohotka, godišnji i mjesečni iznos paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te rokovi plaćanja paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

  (5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a vrijedi do donošenja novog rješenja.

  (6) U skladu s člankom 12. stavkom 5. Zakona, rješenjem utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak je konačan pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom 6. Zakona.

  (7) Ako tijekom poreznog razdoblja prestanu uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz članka 82. stavka 6. Zakona i članka 2. ovoga Pravilnika, Porezna uprava ukinut će rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona. Rješenje se izdaje najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak.

  (8) Ako se po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz Obrasca PO-SD iz članka 7. ovoga Pravilnika utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, Porezna uprava će ukinuti već doneseno rješenje, te donijeti novo rješenje u kojem će se utvrditi novi iznos paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te razliku za uplatu ili povrat manje ili više uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu.​

  Smanjenje paušalnog poreza na dohodak

  Članak 5.

  Porezni obveznici iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na otocima prve skupine, plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.​

  Plaćanje paušalnog poreza na dohodak

  Članak 6.

  ​(1) Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza na dohodak sukladno članku 4. stavku 3. ovoga Pravilnika.

  (2) Razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu utvrđena temeljem Obrasca PO-SD sukladno članku 4. stavku 8. ovoga Pravilnika, plaća se u roku propisanom člankom 82. stavkom 5. Zakona.

  (3) Poreznim obveznicima kojima je rješenjem iz članka 4. stavka 8. ovoga Pravilnika, utvrđena razlika za povrat, više plaćeni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu, vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u obvezu za iduće razdoblje, sukladno Zakonu.​

  Poslovne knjige i evidencije

  Članak 7.

  (1) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu ne vodi poslovne knjige iz članka 34. Zakona, osim evidencije o prometu - Obrazac KPR u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

  (2) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je u evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka evidentirati iznose naplaćene u gotovini i iznose naplaćene bezgotovinskim putem.

  (3) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati račun propisanog sadržaja u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

  (4) Porezni obveznik/nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je prema evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD).

  (5) Obrazac PO-SD sadržava sljedeće podatke:

  - o poreznom obvezniku/nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/ uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj (pod I.)

  - o djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, te broj zaposlenih na dan 31. 12. u godini za koju se izvješće podnosi (pod II.)

  - o ostvarenim primicima i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (pod III.) i to:

  1. porezno razdoblje (po tromjesečju) na koje se odnose ostvareni primici i uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (stupac 1)

  2. broj zaposlenih u tromjesečju (stupac 2)

  3. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini (stupac 3)

  4. iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem (stupac 4)

  5. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem (stupac 5)

  6. iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (stupac 6).

  (6) »Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u ______ godini« (Obrazac PO-SD) sastavni je dio ovoga Pravilnika.​

  Prijava u registar poreznih obveznika

  Članak 8.

  (1) Porezni obveznik koji želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza od obavljanja samostalne djelatnosti te koji počinje obavljati samostalnu djelatnost za koju će utvrđivati paušalni dohodak i plaćati paušalni porez na dohodak i prirez, obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO i Prilog A u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

  (2) Prijava u registar poreznih obveznika iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti, a kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.

  (3) Ako tijekom poreznog razdoblja za koje je porez utvrđen u paušalnom iznosu porezni obveznik prestane obavljati samostalnu djelatnost odnosno ako prestanu uvjeti propisani člankom 2. ovoga Pravilnika ili samostalna djelatnost počinje mirovati (privremena obustava samostalne djelatnosti), porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu o prestanku odnosno privremenoj obustavi u roku osam dana od dana nastanka promjene.

  (4) Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka obvezan je uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka dostaviti:

  1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka - Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak,

  2. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama - Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

  (5) U slučaju prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka, porezni obveznik obvezan je postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.​

  DIO DRUGI

  Prijelazne i završne odredbe

  Članak 10.

  Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave, osim članka 3. stavka 1. točke 5. koja stupa na snagu 2. siječnja 2018. godine.​

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!