O udruženju
Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Predsjednik i potpredsjednik

d) Za predsjednika Udruženja obrtnika imenovan je :

1.

Zoran Kalčić

Vrsar, Dalmatinska 1

 

Za potpredsjednika Udruženja obrtnika imenovan je:

1.

Robert Momić Gašpara Kalčića 10  

Izvod iz statuta:

Članak 31. 

Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja, a na prijedlog:

 • - Upravnog odbora
 • - 1/3 članova Skupštine

Za Predsjednika Udruženja može se kandidirati osoba koja:

 • - je član Udruženja
 • - obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina
 • - je aktivna u tijelima Udruženja najmanje 4 godine
 • - ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa
 • - dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

Za Predsjednika Udruženja ne može se kandidirati osoba koja je obnašala tu funkciju ukupno dva (2) mandata uzastopno, računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta. U svrhu kandidiranja za funkciju Predsjednika Udruženja, mandatom se smatra obavljanje funkcije od najmanje 36 mjeseci u jednom mandatnom razdoblju.

Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se uređuje postupak i način izbora Predsjednika Udruženja.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Članak 32. 

Na prijedlog predsjednika Udruženja Skupština imenuje i razrješava potpredsjednika Udruženja iz redova članova Udruženja.

 

Članak 33. 

Mandat Predsjednika i potpredsjednika traje 4 godine i oni mogu biti ponovo birani.

Predsjednik Udruženja ne može biti član Upravnog ni Nadzornog odbora Udruženja.

Predsjedniku i potpredsjedniku Udruženja mandat može prestati prije roka na koji su imenovani:

 • 1. razrješenjem po Odluci Skupštine,
 • 2. nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.,
 • 3. ostavkom,
 • 4. gubitkom statusa člana Udruženja,
 • 5. odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
 • 6. smrću.

 

Članak 34. 

Prijedlog za opoziv predsjednika Udruženja može dati:

- Upravni odbor

- 1/3 članova Skupštine.

Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja pobliže se uređuje postupak i način opoziva Predsjednika Udruženja.

Novi prijedlog za opoziv Predsjednika Udruženja o kojem je Skupština odlučivala ne može se pokrenuti unutar roka od 12 mjeseci.

 

Članak 35. 

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, a odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Predsjednik Udruženja:

 • 1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
 • 2. usklađuje aktivnosti tijela i organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava
 • 3. brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima, zakonom i interesima članova Udruženja,
 • 4. surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim tijelima i institucijama
 • 5. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna I naredbodavac je za njegovo izvođenje
 • 6. obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.

Predsjednik Udruženja može svoje ovlasti prenijeti na druge osobe.

Predsjedniku Udruženja  pripada pravo na posebnu novčanu naknadu, po odluci Upravnog odbora Udruženja.

 

Članak 36. 

Predsjednik Udruženja potpisuje akte koje donosi Skupština, Upravni odbor, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora kao i druge akte, odnosno ugovore u čijem zaključivanju sudjeluje Udruženje.

Predsjednik Udruženja i osobe koje on ovlasti imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Udruženja.

 

Članak 37. 

Ako Predsjednik utvrdi da je opći ili neki drugi akt, odnosno odluka Skupštine ili nekog drugog tijela Udruženja suprotna zakonu ili ovom Statutu, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke.

Opći ili neki drugi akt iz stavka 1.ovog članka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju donosi većinom glasova svih članova tog tijela.

Prethodna stranica