O udruženju
Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Upravni odbor

b ) U upravni odbor imenuju se:

Članovi Upravnog odbora Udruženja obrtnika Poreč u mandatnom razdoblju 2018.-2022. su:

 • 1. Robert Mihelko, pročelnik Ceha proizvodnog obrta,
 • 2. Mladen Vojinović, pročelnik Ceha uslužnog obrta,
 • 3. Viliam Radessich, pročelnik Ceha ugostitelja i tur. djelatnika,
 • 4. Dario Barolin, pročelnik Ceha trgovine,
 • 5. Marjan Velenik, pročelnik Ceha grditeljstva, autop. i pom. pr.,
 • 6. Valter Paris,
 • 7. Valencia Klarić, pročelnica Ceha frizera,
 • 8. Ana Budimir i
 • 9. Dražen Olić.

Izvod iz statuta:

Udruženje ima Upravni odbor.

Upravni odbor ima 9 članova.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog cehova i dva člana po prijedlogu Predsjednika Udruženja.

Broj članova Upravnog odbora uvijek mora biti neparan.

 

Članak 22. 

U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela bez prava odlučivanja mogu sudjelovati članovi tijela Udruženja, predstavnici cehova kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihovu djelatnost, po potrebi drugi članovi Udruženja, te djelatnici stručne službe.

 

Članak 23. 

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati i:

 • - opozivom,
 • - nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.,
 • - gubitkom statusa člana Udruženja,
 • - odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
 • - ostavkom,
 • - smrću.

Skupština može, na prijedlog Predsjednika Udruženja uz suglasnost Upravnog odbora opozvati člana Upravnog odbora u slučaju da on: krši odredbe ovog Statuta, ne provodi odluke tijela Udruženja, odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu Udruženja.

Ako se opozove član Upravnog odbora, Skupština će, na prijedlog ceha ili predsjednika, imenovati novog člana kojem mandat traje do isteka mandata opozvanog člana.

 

Članak 24. 

Upravni odbor radi u sjednicama, koje se održavaju prema potrebi.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava, bez prava odlučivanja, Predsjednik Udruženja.

Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati i na zahtjev:

 • - Nadzornog odbora,
 • - Najmanje 1/3 članova Upravnog odbora.

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje sjednice Upravnog odbora pisano obrazložiti.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, Predsjednik Udruženja je dužan sazvati i održati sjednicu Upravnog odbora najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.

Ako Predsjednik Udruženja ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora i/ili pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Upravnog odbora u naknadnom roku od 15 dana.

 

Članak 25. 

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Za odluke čija primjena je obustavljena odlukom Predsjednika Udruženja sukladno čl. 37. ovog Statuta, odnosno sukladno ovlastima Predsjednika HOK-a ili Predsjednika područne komore, u ponovnom odlučivanju potrebna je većina glasova svih članova Upravnog odbora.

Način rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

 

Članak 26.

Upravni odbor:

 • - provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • - utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 • - predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
 • - utvrđuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,
 • - usklađuje međusobne interese cehova,
 • - donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,
 • - predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,
 • - imenuje i razrješava Tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja,
 • - odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,
 • - razmatra potrebe i stavove o načinu provođenja stručnog obrazovanja u obrtništvu,
 • - imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,
 • - odlučuje o korištenju pokretnom imovinom Udruženja
 • - odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 • - osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,
 • - odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s područja radnih odnosa,
 • - donosi Odluku o iznosima naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela, radna tijela i cehove Udruženja, sukladno Odluci o najvišim iznosima naknade, nagrade, dnevnica i putnih troškova za tijela jedinstvenog komorskog sustava Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore,
 • - objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,
 • - donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • - donosi Pravilnik o radu cehova,
 • - rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela Udruženja

Upravni odbor može svoje ovlasti iz stavka 1.ovog članka prenijeti na odbore, komisije ili druga radna tijela iz članka 48. ovog Statuta.

Prethodna stranica