Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Izmjena Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica i drugo

IZMJENE Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

-          Prestala obveza pečaćenja zahtjeva za izdavanje povlastice

-          Prestala iznimka prijenosa prava upisa plutajućeg parangala sukladno propisu koji regulira ulov, uzgoj i promet plavoperajne tune.

 

Zbog lakšeg razumijevanja, dostavljam tekst članka 4. i čl . 10 sa označenom izmjenom.

Članak 4.

(1) Zahtjev će se smatrati potpunim uz sljedeću priloženu dokumentaciju:

- dokaz o identitetu vlasnika plovila,

- dokaz o vlasništvu plovila za koji se traži povlastica,

- važeća isprava o plovilu (za brodice dozvola za plovidbu brodice, a za brodove upisni list broda i svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu),

- konačno rješenje o prestanku važenja povlastice, na temelju kojeg se traži izdavanje nove povlastice,

- dokaz da je fizička ili pravna osoba koja će obavljati djelatnost gospodarskog ribolova (ovlaštenik povlastice) registrirana za obavljanje te djelatnosti,

- dokaz o stručnoj osposobljenosti odgovorne osobe u obavljanju gospodarskog ribolova na moru i

- dokaz o identitetu odgovornih osoba u obavljanju gospodarskog ribolova na moru.

(2) U slučajevima kupoprodaje, darivanja ili nasljeđivanja uz zahtjev treba priložiti i:

- ovjereni ugovor o kupoprodaji plovila s povlasticom ukoliko se radi o kupnji plovila s povlasticom u cijelosti,

- ovjereni ugovor o kupoprodaji povlastice ukoliko se radi o prijenosu povlastice putem javnog poziva,

- pravomoćno rješenje o nasljeđivanju plovila ukoliko se radi o nasljeđivanju ili

- ovjereni ugovor o darovanju plovila s povlasticom u cijelosti ukoliko se radi o darovanju plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima.

(3) Ukoliko su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe Zahtjev supotpisuje ovlaštenik povlastice i ovjerava ga svojim pečatom.

(4) Zahtjev će se odbiti ukoliko se u postupku utvrdi da vlasnik plovila ili ovlaštenik povlastice ima izrečenu mjeru trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

Prijenos prava na upis pojedinačnih ribolovnih alata i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice u drugu povlasticu

Članak 10.

(1) Prijenos prava na upis pojedinačnih ribolovnih alata i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice u drugu povlasticu dozvoljava se sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i izvršit će se ukidanjem tog prava iz jedne povlastice i upisom tog istog prava u drugu povlasticu.

(2) Prijenos prava upisa svih okružujućih mreža plivarica, povlačnih mreža koća i mreža potegača s pripadajućim ribolovnim zonama odobrit će se samo ukoliko se prijenos vrši na povlasticu u koju je upisano plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW od plovila koje je upisano u povlasticu s koje se to pravo prenosi.

(3) Nije dozvoljen prijenos prava upisa neaktivnih ribolovnih alata i pripadajućih ribolovnih zona, bez obzira o kojim se ribolovnim alatima radi.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, prijenos prava upisa plivarice tunolovke i plutajućeg parangala odobrava se sukladno propisu koji regulira ulov, uzgoj i promet plavoperajne tune.

(5) Pod neaktivnim ribolovnim alatima iz stavka 3. ovoga članka smatraju se oni alati kojima je ribolov obavljan manje od 30 dana godišnje ili 150 dana u pet godina u razdoblju od 1. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2015.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka dozvoljava se prijenos prava upisa neaktivnih alata iz jedne povlastice u drugu povlasticu istog vlasnika plovila pod uvjetom da se ne radi o neaktivnim alatima iz stavka 2. ovog članka.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, broj dana za određivanje aktivnosti ribolovnih alata kojima je propisom ograničeno obavljanje ribolova na manje od pola godine u cijelom ribolovnom moru, razmjerno će se smanjiti prema dopustivom razdoblju ribolova.

(8) U slučaju da je u dvije povlastice istog vlasnika plovila upisan isti ribolovni alat s različitim pripadajućim ribolovnim zonama, na zahtjev vlasnika dozvoljava se za taj alat prijenos prava upisa ribolovnih zona s jedne povlastice na drugu povlasticu uz uvjet da se iz jedne od povlastica ribolovni alat briše.

II.  Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. »stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. - 2020.

Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja. Sredstva javne potpore  iznose ukupno 16.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, a dodjeljivati će se nakon objave natječaja.

III.  Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017. - 2020.

Potpore se dodjeljuju za ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture, za  ulaganja u povećanje u proizvodnji i/ili osuvremenjivanje postojećih poduzeća u akvakulturi ili izgradnju novih.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 21.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, a dodjeljivati će se nakon objave natječaja.

 

 

Prethodna stranica