Naslovnica
Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem članka 59. Zakona o radu („Narodne novine", broj 93/14), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine", broj 57/12 i 120/12) Udruženje obrtnika Poreč objavljuje

JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Udruženje obrtnika Poreč, na poslovima:

EKONOMISTE

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Broj izvršitelja: 1

Kandidat se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za potpore

Kandidati koji se mogu prijaviti na ovaj poziv  trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • Imati traženu stručnu spremu: prvostupnik ekonomije ili više
  • Aktivno poznavati engleski jezik ili talijanski, u govoru i pismu,
  • Biti osposobljene za rad na osobnom računalu,
  • Biti nezaposlene osobe prijavljene evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana,
  • Bez radnog iskustva u zvanju.

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je do 11. rujna 2017. godine.

Prijave s dokazima dostavljaju  na adresu:

Udruženje obrtnika Poreč

Poreč, Partizanska 5a

s naznakom „Za javni poziv"


U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte)

Uz prijavu, kandidati su dužni ostaviti:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),

- dokaz o stečenoj  stručnoj spremi (presliku diplome),

- dokaz o radnom stažu odnosno dokaz da nemaju odgovarajućeg radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-  dokaz o aktivnom znanju engleskog ili talijanskog jezika (presliku svjedodžbe škole stranih jezika, svjedodžbe srednje škole ili fakulteta iz koje je vidljivo da je podnositelj učio strani jezik ili dr.),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak, 

- uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na razgovor. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor smatra se da su povukli prijavu na oglas.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/inje biti će obaviješteni pisanim putem, dostavom odluke o izboru.

 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

- na temelju pisanog ugovora kojim će se urediti međusobna prava i obveze,
- prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
- pod vodstvom mentora.

 

Izabrani polaznik nije radnik Udruženja obrtnika Poreč, ne zasniva radni odnos i ne prima plaću, osim novčane pomoći i troškova prijevoza za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.


S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavljat će se u  Udruženju obrtnika Poreč, Partizanska 5a, Poreč.

Prijava se može poslati i mailom natajnik@uoporec.hr

 

 

Prethodna stranica